Sunday, 29 May 2016

Conference Programme- 2nd June


Richard Burton Centre Annual Postgraduate Conference in Welsh Studies

Thursday 2nd June 2016 10am-5.30pm

Arts and Humanities Conference Room, B02/3, James Callaghan Building, Swansea UniversityProvisional Programme10.00-11.30 Panel One

Cath Beard, Nesta’s Scream: Representations of working-class women in Raymond Williams’s Loyalties

Dan Gerke, Raymond Williams with Frustration: The Long Reception of Georg Lukacs

John Boaler, At work: Miners’ wives and mothers
11.30-11.45 Coffee/Tea
11.45-12.45 Panel Two

Sophie Williams The Politics of Welshness: A Response to Bradbury and Andrews

Brian Roper The Multiple Identities of Modern Wales
12.45-1.30 Lunch/Cinio
1.30- 2.30 Panel Three (session yn y Gymraeg- translation facilities available).

Alex Lovell Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith? Astudiaeth ar sut orau y gellir cyflwyno’r Gymraeg fel ail iaith yn llwyddiannus i’r rhai yn yr ardaloedd mwyaf Seisnig yng Nghymru .

Non Vaughan Williams, Nan Davies arloeswraig darlledu cyhoeddus yng Nghymru 1935-1969 / Nan Davies: a public service broadcasting pioneer in Wales 1935-1969.
2.30-4.00 Panel Four

Syd Morgan, Jack White: Wales and Ireland, Socialisms and Nationalisms

Jay Rees, Student experience, a mere footnote in education history: a case study of Swansea University

Sam Blaxland, The Curious Case of Ted Dexter and Cardiff South East.
4.00-4.20 Coffee/Tea4.20-5.30 Keynote Lecture, Dr Angharad Closs Stephens (Swansea University) ‘From National Mood to Political Affects: notes from the funeral of Margaret Thatcher.

Wednesday, 18 May 2016

Welsh Multiculturalisms Conference

Richard Burton Centre for the Study of Wales
Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton

Cynhadledd Undydd / One-Day Conference

WELSH MULTICULTURALISMS:
NEW DIRECTIONS IN HISTORY AND CULTURE


Mai / May 27th 2016     9.30am – 5pm

Arts and Humanities Conference Room (B03), James Callaghan Building, Swansea University
Ystafell Gynadledda’r Celfyddydau a’r Dyniaethau, Adeilad James Callaghan, Prifysgol AbertaweIt has, by now, been well established that the idea of Wales as a ‘tolerant nation’ was based on a half-truth at best. Does the analogy of the ‘melting pot’ reflect the nature of multiculturalism in modern Wales, or should it be replaced by the ‘salad bowl’ or some other metaphor for describing our social and communal diversity? What might history tell us about current anxieties about immigration? Drawing on a wide range of speakers, from a diversity of backgrounds, this conference asks us to consider what multiculturalism means and has meant within the particular discourses, languages and cultures of modern Wales.

Ystyrir y syniad o Gymru fel 'gwlad oddefgar' yn ystrydeb erbyn hyn. Mae Cymru wedi gweld ei chyfran o wrthdaro a thensiynnau rhwng grwpiau cenedlaethol ac ethnig. Mae'r gynhadledd hon yn gofyn i ni archwilio’r gorffennol er mwyn dychmygu Cymry aml-ddiwylliannol, oddefgar, y dyfodol.  Cynhadledd iaith Saesneg yw hon. 

Programme

9.30 – 9.45 
Daniel Williams, Director, Richard Burton Centre
Welcome and Introduction:  Beyond the Melting Pot and the Salad Bowl 


9.45 – 11.15
Stephen Murray, Swansea University / Prifysgol Abertawe
Nativism, Racism and Job Protection: A Comparison of late nineteenth century social/industrial conflict in Merthyr/Dowlais, and Fall River Massachusetts and its contribution to the assimilation of migrant workers.

Kirsti Bohata, Swansea University / Prifysgol Abertawe 
‘The Absurd Label of Race’: Primitvism and Degeneration in Welsh Writing in English 


11.15 – 11.30. Coffee


11.30 –  12.30
Oscar Alvarez Gila, Euskal Herriko Unibertsitatea / Prifysgol Gwlad y Basg / University of the Basque Country 

An Unexpected Emigration:  The Experience and Memory of Basque Iron Workers to Wales


12. 30 – 1  Lunch Break


1 –  2.30
Simon Brooks, Swansea University / Prifysgol Abertawe
The 'Welsh Romani' - a mirror for the Welsh themselves

Paweł Wróbel- Prifysgol Aberystwyth University 
Wales’ popularity amongst the Polish diaspora: harmonious migration and socio-cultural changes.


2.30  – 3.30 
Hugh Griffiths- Merthyr Tydful
The Merthyr Migration Project

Tom Cheesman, Swansea University / Prifysgol Abertawe
‘Hafan Books: Publishing as Xenophile Activism’


3.30 – 4.00 Coffee Break


4.00 – 5.00
Glenn Jordan, University of South Wales / Prifysgol de Cymru (delievered by Chris Weedon, Cardiff University / Prifysgol Caerdydd) 
Building an Archive of the Marginalised and the Invisible: Photography and Oral History as Cultural Politics


5.00 – 5.30
Closing discussion. 

Organised by / Trefnwyd gan: Stephen Murray and Daniel Williams (Richard Burton Centre / Canolfan Richard Burton)

Coffe/Tea and Lunch provided during the day/  Darperir coffi/te a chinio yn ystod y dydd

Please contact / Cysylltwch â: Helen Baldwin – h.baldwin@swansea.ac.uk

Thursday, 24 March 2016

Call for Papers- Annual Burton Centre Postgraduate Conference/ Galwad am bapurau- Cynhadledd Flynyddol i Fyfyrwyr Ol-raddedig

Richard Burton Centre Postgraduate Conference

New Research in Welsh StudiesThursday 26th May, 2016


Call for Papers:

The Richard Burton Centre for the Study of Wales seeks paper proposals from postgraduate researchers (MA by research, M.Phil. and PhD) working in any discipline on subjects that concern or relate to Wales (literature/politics/history/Cymraeg).

Papers will be of 20 minutes’ duration and will be presented within a multi-disciplinary forum. Presenters should be aware that the audience will be interested, but not necessarily expert, in their own specific field of research. Some thought should therefore be given to exploring the context (theoretical, methodological etc) in which the research has been designed, in order to maximize points of contact and opportunities for comparison across subject areas and disciplines.

Papers might present an overview of the research project as a whole, or of one or more parts of it. The focus might be (for researchers in the early stages) on the research question and involve some speculation as to how best to resolve it. For researchers nearing completion it might be more appropriate to concentrate on outcomes and possibilities for further research beyond the qualification currently aimed at.

Please send proposals (no longer than one side of A4) for papers (in either Welsh or English) to Clare Davies, CREW, Swansea University: 632589@swansea.ac.uk

Closing date for proposals: 30th April 2016 Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton
Ymchwil Newydd ym maes Astudiaethau Cymreig
Cynhadledd i Fyfyrwyr Ôl-raddedigDydd Iau 26ain Mai, 2016

Galwad am Bapurau:

Mae Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn galw am bapurau gan ymchwilwyr ôl-raddedig (MA trwy Ymchwil, M. Phil. a PhD) sydd yn gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth ar bynciau sy'n ymwneud â Chymru (llenyddiaeth/gwleidyddiaeth/hanes/Cymraeg).

Bydd y papurau yn para 20 munud, ac mi fyddant yn cael eu cyflwyno mewn fforwm rhyngddisgyblaethol. Ni fydd holl aelodau’r gynulleidfa felly yn gwbl hyddysg yn y gwahanol feysydd, a dylid rhoi peth sylw i gyd-destun damcaniaethol y gwaith er mwyn galluogi cysylltiadau rhwng meysydd gwahanol.
Gall y papur gynnig trosolwg o'r prosiect ymchwil yn ei gyfanrwydd, neu ganolbwyntio ar un neu fwy o rannau ohono. Gall fanylu ar un cwestiwn ymchwil gan archwilio’r dulliau mwyaf addas i ymwneud â’r cwestiwn hynny, neu edrych ar bosibiliadau ar gyfer ymchwil pellach.

Anfonwch gynigion (dim mwy na un ochr A4 o hyd) ar gyfer papurau (yn y Gymraeg neu’r Saesneg) at Clare Davies, CREW, Prifysgol Abertawe: 632589@abertawe.ac.uk

Dyddiad cau: 30ain Ebrill 2016

Thursday, 3 March 2016

Beyond the Border Country/ Tu Hwnt i’r Gororau / 辺境をこえて

New Directions in Raymond Williams Studies


Friday, March 11, 10 – 6.00

Dydd Gwener, Mawrth 11, 10 – 6.00

An international  one-day symposium to be held at Pandy Village Hall, Wern Gifford Estate, Pandy  NP7 8DL . Followed by the launch of Peter Lord’s new history of Welsh Art, The Tradition, at The Art Shop & Chapel,  8 Cross St,  Abergavenny NP7 5EH.

Cynhadledd ryngwladol undydd  i’w gynnal yn Neuadd y Pentre,Ystad Wern Gifford, Pandy  NP7 8DL. I’w ddilyn gan lawnsiad cyfrol newydd Peter Lord ar hanes celf yng Nghymru, The Tradition yn The Art Shop & Chapel, 8 Cross St, Y Fenni  NP7 5EH. 


Amserlen / Timetable

10.00. Daniel Williams, Croeso / Opening Remarks

10.05 – 11. 35.  Culture and Materialism

- Ryota Nishi,
'"You're An Ecologist, Aren't You?": A brief Note on Ecocriticism and Raymond Williams' Cultural Materialism

- Alice Barnaby (Swansea University / Prifysgol Abertawe)  
Problems of New Materialism (for literary critics)

- Masashi Hoshino, (Manchester University)
Ernst Bloch and Raymond Williams: Principle and Resources of Hope

11.35 - 12.00 Tea / Coffee Break


12. 00 – 1.00 Tony Pinkney (Lancaster University), 
'Oxford is making all the running': Raymond Williams as Oxford Thinker.  

1.00 – 1.30 Lunch / Cinio  (Provided)


1.30 – 3.30 Aesthetics, Art and Literature

- Fuhito Endo, Seikei University Tokyo
Marxist Aesthetics Reconsidered: Jameson, Felman, and Williams  

- Takashi Onuki (Research Fellow, Richard Burton Centre, Swansea University), 
 ''[T]he place-name which you now say as Ewyas": Trying to Translate The People of the Black Mountains

- Catherine Beard (Swansea University), 
The ‘half-turned away child’- Loyalties and critical responses to the fiction of Raymond Williams

- Peter Wakelin, 
Border Country in Paint: Raymond Williams' artist contemporaries

3.30 – 4.00 Making Connections: Conference Overview 

Daniel Williams, (Swansea University)
Shintaro Kono (Research Fellow, Richard Burton Centre, Swansea University)
Daniel Gerke (Swansea University)

4.00 – Drive to Abergavenny  / Gyrru i’r Fenni.


5.00 – 6.00.  Peter Lord, ‘The Tradition’

The Art Shop & Chapel, 8 Cross St, Abergavenny NP7 5EH 
30 minute talk, book launch and signing. (Refreshments provided)
Key Information / Y wybodaeth hanfodol

Pris y Gynhadledd:
Am ddim i’r cyfranwyr

£ 10 i bawb arall.
Mae hyn yn cynnwys cinio. 

Gellir talu ar y dydd ond rhowch wybod i Daniel Williams os ydych yn dod, erbyn 1pm ar ddyd Llun Mawrth y 7fed os gwelwch yn dda. 


Conference Fee:

Free to contributors.

£10 for everyone else.

This does include lunch. 

You may pay on the day but please let Daniel Williams know if you’re coming by Monday, March 7th. 
Trefnwyd gan / Organised by: Professor Daniel G. Williams
Director / Cyfarwyddwr:  Canolfan Astudiaethay Cymreig Richard Burton / The Richard Burton Centre for the Study of Wales. 
daniel.g.williams@swansea.ac.uk 


Co-hosted by:

Richard Burton Centre for the Study of Wales 
CREW  - Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru / Centre for Research into the Literature and Language of WalesRaymond Williams Kenkyukai with the support of JSPS/MEXT Grant-in-Aid for Scientific Research (A)

Parthian Books 


Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau. 

Gyda diolch i / With thanks to: 
Stuart Neale, Pandy Village Hall 
Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau Gweledol , Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Sunday, 15 November 2015

3 Seminars this week / Yr wythons hon:

3 seminars of interest this week / O ddiddordeb yr wythnos hon:


Monday 16 November, 4.00pm / Dydd Llun 16 Tachwedd, 4.00pm
Room 230, Keir Hardie Building

The Richard Burton Centre in collaboration with the European Travellers to Wales AHRC Project, the Department of Languages, Translation and Communication and the Centre for Contemporary German Culture:

Dr Heather Williams (University of Wales Centre for
Advanced Welsh and Celtic Studies / Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru Aberystwyth)

'Views and visions of Wales in French travel writing (c. 1780-1870)’Tuesday 17 November , 1.00pm / Dydd Mawrth 17 Tachwedd, 1.00pm
Surf Room, Fulton House
CODAH Seminar:
Rhys Jones (Swansea University)

‘#DataMawr – Welsh Political Parties, Elections, and Reasonably Big Data’Wednesday 18 November , 4.00pm / Dydd Mercher 18 Tachwedd, 4.00pm
Room 303, Keir Hardie Building
Department of English Seminar:
Dr Andrew Warnes (Leeds University):

‘Contactless?: Supermarket Flow and the Death of Experience inRandall Jarrell and Allen Ginsberg’

Supermarket Flow and the Death of Experience


Andrew Warnes will be giving a paper entitled:

Contactless?: Supermarket Flow and the Death of Experience in Randall Jarrell and Allen Ginsberg
at 4pm on Wednesday 18 November in KH 303.
Everyone Welcome
This paper is part of an interdisciplinary seminar series considering the supermarket, a commercial form at once dominant and overlooked. Our programme reaches across the disciplines, bringing historians and literary critics into conversation with nutritionists, social scientists and psychologists, and it will culminate with a public reading from a major novelist who has also sought to pause and consider the flow of goods and people through such commercial "non-space." Within this interdisciplinary programme, my own focus remains on US literature, and specifically on those US writers, from Randall Jarrell to Toni Cade Bambara, who lived through the supermarket's initial rise to ubiquity.

Bydd Dr Andrew Warnes yn rhoi papur o'r enw:
Contactless?: Supermarket Flow and the Death of Experience in Randall Jarrell and Allen Ginsberg
am 4pm ar ddydd Mercher 18 Tachwedd yn KH 303.
Mae'r papur yn rhan o gyfres o seminarau rhyngddisgyblaethol sy’n ystyried yr archfarchnad, ein prif ffurf o fasnachu sydd eto wedi derbyn ychydig iawn o sylw. Mae’r prosiect yn dwyn  haneswyr a beirniaid llenyddol, gwyddonwyr cymdeithasol a seicolegwyr, ynghyd. O fewn y rhaglen rhyngddisgyblaethol yma, mae ffocws Andrew Warnes ar lenyddiaeth yr Unol Daleithiau, ac yn benodol awdurin o Randall Jarrell i Toni Cade Bambara, a oedd wedi byw trwy dŵf cychwynnol yr archfarchnad i’w safle tra-arglwyddiaethol heddiw. 
Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, cliciwch ar: